- Boenderegler -

Att bo i bostadsrätt

Bostadsrättsföreningens medlemmar äger tillsammans föreningens tillgångar. Alla har ansvar för sin lägenhet men också för fastigheten som sådan, hus och utemiljö. Som medlem i föreningen har man insyn i föreningens ekonomi och förvaltning av den gemensamma egendomen. En bostadsrättsförening har inget vinstsyfte utan drivs till självkostnad. Föreningens kostnader och utgifter delas av föreningsmedlemmarna och betalas som boendekostnad. Möjligheten att kunna påverka regler för boendet och sin bostandard genom att vara aktiv på medlemsmöten är den största tillgången med föreningsformen. Genom föreningens styrelse kan man som medlem begära att en viss fråga diskuteras på ett styrelsemöte. Man kan även skriva en motion som tas upp till behandling vid årsmöte.

Det är både en rättighet och en skyldighet att vara aktiv i föreningen men man behöver inte sitta med i styrelsen för att kunna påverka. Att ha funderingar om bra boende och ha förslag kring detta innebär ju även det att vara aktiv. Huvudregler för föreningen, medlemskap och medlemsansvar är lag- och stadgebundna. Bostadsrättslag, föreningens stadgar (se nedan till höger) och medlemsmötesbeslut är vad en medlem i föreningen förbinder sig att följa.

Man kan sälja lägenheten när man vill och styrelsen får inte ha några synpunkter på priset. Däremot ska styelsen godkänna köparen som medlem i bostadsrättsföreningen. I vissa fall kan en bostadsrättsförening enligt bostadsrättslagen och föreningsstadgarna säga upp en medlem. Detta kan ske om:

- bostadsrättshavaren inte betalar insatsen inom två veckor efter uppmaning från föreningen,

- bostadsrättshavaren dröjer med att betala månadsavgiften mer än två dagar efter förfallodagen. Bostadsrättshavaren kan återvinna bostadsrätten genom att betala inom 12 dagar därefter.

- bostadsrättshavaren hyr ut lägenheten i andra hand utan tillstånd,'

- lägenheten används till något annat än bostad,

- bostadsrättshavaren genom vårdslöshet har fått in ohyra i lägenheten,

- lägenheten vanvårdas,

- bostadsrättshavaren inte lämnar tillträde till lägenheten när föreningen har rätt till det, exempelvis om en reparation behöver utföras,

- lägenheten används för brottslig verksamhet.

I de flesta fall har bostadsrättshavaren möjlighet att rätta till det som blivit fel.

 

Mellan 22:00 & 08:00 nattetid är det tyst och lugnt i husen. Detta är viktigt att förstå för att alla ska trivas. Hänsyn måste visas alla människor vare sig det är på bussen, tunnelbanan, i restaurangen eller på biblioteket. Upplever boende störningar mellan dessa tider på natten kan boende själv be den störande lägenheten att inte störa, hjälper inte detta kan boende meddela styrelsen så att problemet kan åtgärdas.

 

Fester och tider... eller kanske otider? Varje fest, party, kalas har sina tider, seder och traditioner. Det är trevligt med tradition och högtider. Det vill vi i vår förening främja och ger fullt stöd för eventuella undantag som kan tänkas komma till förslag från boende.

Vi får hur som helst inte glömma att detta är en bostadsrättsförening, och som sådan har bostäder som första prioritet. Om en fest planeras att dra över tiden 22:00, är det lokalens hyrtagares uppgift att meddela/ fråga sina grannar om detta. Skulle det bli konflikt på grund av för hög ljudvolym måste hyrtagaren respektera detta. Den viktigaste traditionen i vår förening är att alla ska trivas.

Reservation för ändringar